Obchodní podmínky

29.4.2016

Obchodní podmínky pro nákup šicích strojů, overlocků, mandlů a dalšího sortimentu na Lucznik.cz platné pro území České republiky.

Platnost obchodních podmínek od 1. 5. 2016


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.lucznik.cz pro území České republiky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je společnost OK business, s.r.o. se sídlem Brno, Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno-Komárov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 44484.

Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Občanský zákoník rozlišuje kupujícího, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Za podnikatele se považuje každá osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem nebo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, jak blíže vyplývá z ustanovení § 420 až § 422 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na podnikatele se nevztahují ustanovení dílu 4., hlavy I., části čtvrté občanského zákoníku, která obsahují ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Z tohoto důvodu se na kupujícího, který je podnikatelem, nevztahují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, která platí výlučně pro spotřebitele.


2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává pro kupujícího závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

Kupující, který je podnikatelem, neuzavírá s prodávajícím spotřebitelskou smlouvu a nenáleží mu proto právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží s odchylkami uvedenými v článku 11. těchto obchodních podmínek. Kupujícímu, který je podnikatelem, není ani poskytována záruka jako spotřebitelům (záruka pro spotřebitele je zpravidla 24 měsíců), ale pouze záruku na zboží v délce 12 měsíců. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.


3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návod k obsluze). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační.


4. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.


5. Cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží včetně DPH a jsou platné ke dni objednání zboží. Pokud se na zboží vztahuje povinnost zaplatit recyklační poplatky, jsou tyto již zahrnuty v ceně zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky typu doběrečné apod.


Kupní cena může být zaplacena:
a) hotově v případě osobního odběru zboží na provozovně
b) dobírkou v případě, že zboží bude dodáno Českou poštou nebo přepravní službou PPL či DHL
c) bankovním převodem

Konkrétní možnosti formy platby
na internetovém obchodě www.lucznik.cz naleznete na stránce Dodací podmínky.

Možné formy platby pro dodávky na Slovensko jsou uvedeny na stránce Dodací podmínky do zahraničí.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

Své náklady vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku za účelem objednání zboží a uzavření kupní smlouvy nese každá strana ze svého.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


6. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Pokud je však potvrzení doručeno kupujícímu v den předcházející dni pracovního volna nebo svátku, popřípadě v den pracovního volna nebo svátku, začíná dodací lhůta běžet prvním následujícím pracovním dnem.  V případě, že zboží má prodávající skladem v centrálním skladu, vyexpeduje je, tj. předá dopravci zpravidla do 1 - 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky. Pokud je zboží uskladněno v některém z detašovaných skladů v rámci ČR, může to být i déle s ohledem na nutnost přeskladnění. Dodací lhůta činí v průměru 2 - 3 pracovní dny u šicích strojů a je třeba zohlednit i přepravní podmínky dopravce.

Vyjasnění pojmů dostupnosti uvedené u produktů v katalogu zboží:

-  Skladem = zboží je skladem u prodávajícího

-  Do tří dnů = zboží bude skladem u prodávajícího do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky

-  Do týdne = zboží bude skladem u prodávajícího do týdne od potvrzení objednávky

-  Více než týden = zboží bude skladem u prodávajícího za více než týden od potvrzení objednávky, lhůta bude kupujícímu upřesněna na základě zjištění bližší informace u dodavatele.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do sedmi dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do devíti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy.

V případě, že není možné, aby dodavatel dodal objednané zboží prodávajícímu a kupující nepřistoupil ke změně předmětu smlouvy, prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy.7. Přechod nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.


8. Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky:
a) Českou poštou nebo jinou přepravní společností např. PPL, DHL
b) osobním odběrem zboží na provozovně za podmínek uvedených v Dodacích podmínkách

Konkrétní možnosti používané dopravy pro zakázky internetového obchodu www.lucznik.cz naleznete na stránce Dodací podmínky.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdějšímu uplatnění nároků z vad z důvodu porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je odeslána elektronicky na email uvedený v objednávce.
Doprava za zboží doručované na adresu ve Slovenské republice je účtována podle odlišných sazeb, které jsou uvedeny na stránce Dodací podmínky do zahraničí.


9. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Výše uvedené se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující je při převzetí zboží povinen provést vnějškovou kontrolu jeho stavu a pokud zboží vykazuje zjevné vady, včetně nekompletnosti dodávky zboží nebo množstevních vad spočívajících v tom, že počty dodaného zboží nejsou  v souladu s fakturou, je kupující povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bezodkladně nejpozději do 2 dnů od data převzetí zboží. Pozdější vytknutí zjevných vad či nekompletnosti dodávky zboží není prodávající povinen uznat. Při porušení obalu zásilky se zbožím postupuje kupující v souladu s odstavcem 8 těchto obchodních podmínek.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců, je-li kupujícím spotřebitele. Je-li kupujícím podnikatel poskytuje prodávající záruku na zboží v délce 12 měsíců.
U některého zboží může být výrobcem stanovena záruční doba delší jak obvyklých 24 měsíců. V takových případech je tato informace uvedena u daného zboží -  viz katalog zboží a je rovněž uvedena v záručním listě, pokud je záruční list přiložen.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé při dopravě, na vady, které byly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, špatnou údržbou, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti. Pro platnost záruky je povinností používat výrobky v souladu s návodem k obsluze a provádění pravidelné údržby. Záruka se nevztahuje na provedení údržby či seřízení výrobku.

Vady, které se vyskytnou v záruční době, se uplatňují u prodávajícího. Reklamaci musí kupující uplatnit u prodávajícího písemnou formou bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
Při uplatnění práv z vadného plnění je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, zabalené způsobem vylučujícím možnost jeho poškození při přepravě. Zboží musí být v krabici vypodložené ze všech stran, nejlépe tlumí polystyreny. Důležité je také, aby stroj v krabici stál a byla označena vrchní strana krabice. Jinak dopravce nepřevezme zboží k přepravě. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, bude prodávající při stanovení počátku běhu záruční doby vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).

Prodávající si vyhrazuje právo neuznat požadavek kupujícího v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl, či že došlo k mechanickému poškození zboží. Zaslání zboží k vyřízení nároku z vadného plnění na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího tj. u společnosti OK business, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno-Komárov.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.  Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je kupující oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Odstranění vady bude provedeno prodávajícím buď opravou nebo výměnou vadného prvku. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle své povahy řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na dodání té části, která má tuto vadu. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží nebo zboží, které bylo předmětem pozáruční opravy, do 60 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nebo oprava nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží, pokud bylo uznáno jako oprávněná reklamace. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Pokud tyto nároky uplatňuje kupující z jiné země než je ČR, hradí kupující veškeré náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží tam i zpět.


10. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy


Spotřebitel má právo podle ust. § 1829 odstavce 1 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Toto právo nenáleží kupujícímu, který je podnikatelem.

V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Povinností kupujícího je zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů. Náklady na zaslání zboží nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které obdržel od kupujícího, a to stejným způsobem, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující neurčí výslovně jinak. Prodávající platbu poukáže až po obdržení vráceného zboží nebo prokázání odeslání zboží kupujícím. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Prodávající je oprávněn si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku opotřebení či poškození zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle ust.§1837 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Použití připojeného formuláře není závazné, lze jej však použít po řádném vyplnění a podpisu a zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího v něm uvedenou, případně jej vložit do zásilky s vraceným zbožím.

Formulář pro odstoupení od smlouvy  si můžete stáhnout na tomto odkazu
Adresát
Společnost:                        OK business, s.r.o.
Se sídlem:                          Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno-Komárov
IČ/DIČ:                               26908280/ CZ26908280
E-mailová adresa:              obchod(@)lucznik.cz
Telefonní číslo:                   725 505 344

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
 
 ............................................................................................................................... 

Datum objednání  ..............................

Datum převzetí ...................................

Číslo objednávky: ................................

Číslo faktury - daňového dokladu: ................................

Platba  provedená kupujícím byla uhrazena v hotovosti / bezhotovostně 

 
Dne ................   a

 
požaduji výměnu zboží, tento výrobek: .........................................................
(nehodící se škrtněte)

požaduji její vrácení na účet č. .................................................................
(nehodící se škrtněte)

Jméno a příjmení spotřebitele: .........................................................

 
Adresa spotřebitele: ..........................................................................


 
Email spotřebitele:.............................................................................

 
Telefon spotřebitele: .........................................................................

 

V........................................ dne......................................

 
 
Podpis spotřebitele

Vytečkovanou část formuláře vyplní spotřebitel.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Jednání ohledně sporných otázek můžete s námi vést i prostřednictvím korespondence na naší emailové adrese: office@okbusiness.cz.

Pokud se nepodaří vyřešit spor vzniklý v souvislosti s prodejem námi prodávaného zboží či poskytovaných služeb jednáním, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Příslušným subjektem pro řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI), u které může spotřebitel podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách ČOI: https://adr.coi/cz. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil své právo, které je předmětem sporu.

V případě přeshraničního sporu pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si zúčastněné strany hradí ze svého.12. Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR, které uvádíme níže v samostatném textu.13. Šíření obchodních sdělení

Kupující uděluje souhlas k šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky týkající se prodeje zboží na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti s prodejem zboží. Kupující je oprávněn kdykoliv odmítnout souhlas s takovým využíváním svého elektronického kontaktu.


14. Počítání času

Pro účely těchto obchodních podmínek se počítání času řídí úpravou ustanovení §  605 až 608 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po skutečnosti, jež je rozhodující pro její počátek.


15. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem (blíže článek 1 těchto obchodních podmínek), nevztahují se na ni ta zákonná ustanovení a ustanovení těchto obchodních podmínek, která se vztahují výlučně na spotřebitele.

Další článek:

Podmínky ochrany osobních údajů